top of page

About Neo

ด้วยความที่สนใจในด้านการถ่ายภาพอาหาร จากที่เป็นคนที่ชอบในการดูภาพอาหารในสื่อต่างๆ รวมถึงรายการอาหาร จึงสนใจและศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพอาหาร และได้ผ่านการอบรมจาก Food Stylist มืออาชีพ และผ่านการถ่ายภาพมามากกว่า 20 ผลงาน 

Education:

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ผ่านการอบรมหลักสูตร Food branding & Photography for Advertising จากคุณขาบ สุทธิพงศ์ สุริยะ
 

ผลงาน

- ร้านตำมั่ว
- ร้าน Fuku Buffet

- ร้าน Red House @Siam Paragon

- ์Novotel

- Ibis

- Layana resort & spa

bottom of page